Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
3D-illustration av den Etapp 2, Östermalms Park

Östermalms Park

Mitt i Kristianstad omvandlar vi det gamla sjukhusområdet till en levande och grön stadsdel med nästan 300 lägenheter, lokaler och en engelsk park. De första lägenheterna står klara i juni 2024 tillsammans med ett parkeringshus. Nu pågår nästa etapp med 134 lägenheter där de första 56 ska vara inflyttningsklara i början av 2026.

Du står väl i vår bostadskö?

Det är gratis och du samlar köpoäng varje dag fram tills dess att du sökt och tackat jag till en bostad. Dessutom får du information om Östermalms Park och övriga nyproduktionsprojekt vi gör.

Östermalms Park ligger på ett av Kristianstads bästa centrala lägen intill Kulturkvarteret och kanalen. Här har man nära till allt - centrum, kommunikationer, vårdcentral, skola och förskola, kultur och restauranger.

Parkera kan man göra i parkeringshuset med 218 fordonsplatser, och det kommer att finnas omkring 500 cykelplatser när området är färdigbyggt.

Vi är måna om våra hyresgäster och om våra bostäder. Därför är alla lägenheter i etapp ett och två rökfria.

Engelsk park och dagvattenpark

Det som utmärker en engelsk park är slingrande gångar, i en miljö med stor variation i växtmaterial. Parken kommer ha ett par värdefulla funktioner för området – både i hantering av regnvatten, som en stadspark och samlingsplats för Kristianstadsborna men också för stadens minsta besökare, nämligen våra småfåglar, fjärilar och insekter. Inslag av ängsmark, fågelholkar och insektshotell ska bidra till stadens biologiska mångfald.

Centralt i parken kommer finnas en större gräsyta - en mötesplats för picknick eller solbad. På flera platser i parken kommer det också finnas varierade sittplatser, för större och mindre sällskap.

En vacker grön oas i centrala Kristianstad – en ny stadspark om man så vill.

Ut mot Kanalgatan anläggs också en dagvattenpark som både ska tillföra grönska och samtidigt klara av att hantera, rena och fördröja regnvatten från ett omfattande skyfall likt 100-årsregn. Dagvattenparken kommer färdigställas omkring årsskiftet 2025/2026.

Ritning på engelska parken

Klätterlek och amfiteater

Centralt i parken kommer det finnas en större lekyta i naturliga material, mestadels trä. Tanken är att platsen ska inbjuda till rörelse och lek för både stora och små besökare. Illustrationen visar ett förslag som skulle kunna bli aktuellt för lekplatsen.

I parkens östra del, i närheten av parkeringshuset kommer det skapas en amfiteater som i stora delar skapas av återvunnet material från tidigare utemiljö. Amfiteatern är ett inslag i parken som är till för att mötas och ge parken karaktär med sina olika höjdsättningar.

Skyddsrum

De gamla skyddsrummen kommer ersättas med nya. Det blir därför 4 nya moderna skyddsrum i Östermalms Park.

Grön el, grön betong och återbruk av tegel

ABK vill minska utsläpp från byggnation, exempelvis genom återbruk och gröna byggmaterial. Likaså har solceller varit en självklar del i nyproduktionen sedan ett par år tillbaka.

På Östermalms Park återanvänder vi stora mängder fasadtegel, bland annat på det nya parkeringshuset på området. Detta sparar omkring 25 ton koldioxidutsläpp som annars skulle skapas i processen av att producera nytt tegel. I projektet används också så kallad grön betong som bidrar till en minskning med 40-50% koldioxidutsläpp mot traditionell betong.

På taken monteras solceller som producerar el till fastigheten, bland annat till belysning och ventilation, men också hushållsel. På de tider på dygnet solelen inte räcker till kommer den el som ABK levererar till hyresgästerna vara fossilfri. När solcellerna producerar som mest el kommer de även leverera grön el ut på det allmänna elnätet.

Nytt hållbart trädkoncept

Ett 20-tal träd har redan flyttat in i Östermalms Park. Där står de nu i stora krukor för att växa till sig ytterligare och samtidigt bidra till skugga och rening av luft, dämpa buller, producera syre, minska vind med mera. När byggprojektet närmar sig sitt slut och parkområdet ska färdigställas kommer träden (tillsammans med andra träd som inte blivit inköpta i förväg) planteras ut på sin slutliga plats för att där fortsätta bidra till en grönare, renare och sundare stadsmiljö.

ABK är det första bostadsbolaget som prövar konceptet som möjliggör en förlängd närvaro av växtlighet tidigt i byggprocessen. Arterna varierar men alla är anpassade för att klara av stadens varma och torra klimat.

Träddepå

Både hyresrätter och bostadsrätter

När området står klart kommer det även inhysa ett flerfamiljshus med bostadsrätter, då beslut har tagits om att sälja en byggrätt motsvarande ca 70 lägenheter till HSB Skåne, något som varit en viktig del i utvecklingen av det nya bostadsområdet.

3D-modell över området

På Kristianstads kommuns hemsida kan du titta på en 3D-modell med nuvarande och planerade byggnader utplacerade. Du kan snurra och se området ur olika vinklar och även zooma in. Byggnadernas utformning är visionsskisser och inte så som husen kommer att se ut när de byggs.

Se 3D-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (fungerar bäst i Chrome)

Rivning av mittbyggnaden

Rivningen av den stora mittbyggnaden påbörjades i februari 2022 och tog lite mer än ett halvår att slutföra. Nedan kan du se den på knappt en minut!