etapp 2 sydväst
Etapp 2 med bostadshus och gågata

Kommande etapper fram till 2030

I kommande etapper blir det flerbostadshus med omkring 180-190 stycken lägenheter, en engelsk park, lekplats samt öppen dagvattenhantering. Gamla skyddsrum ersätts med nya, en ny lokal byggs till Region Skåne (BMM) och en lokal för caféverksamhet förbereds. Omkring 2030 planeras den nya stadsdelen vara helt färdigställd.

Etapp 2 delas in i två

Med byggstart av etapp 2 börjar området ta form och man kan börja ana hur slutresultatet kommer bli. Först färdigställs den västra delen som ska inhysa 56 lägenheter, skyddsrum, lokal för caféverksamhet samt lokaler dit Region Skåne Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral ska flytta. Sist i etapp 2 (etapp 2:2) färdigställs 81 lägenheter och en gemensamhetslokal, denna del kopplas ihop med etapp 1 och parkeringshuset. Därtill färdigställs även den engelska parken, dagvattenparken och gågatan. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Etapp 2:1 påbörjas våren 2023 och förväntas vara färdigställd tidig vår 2026.

Engelska parken

Engelska parken

Det som utmärker en engelsk park är slingrande gångar, i en miljö med stor variation i växtmaterial. Parken kommer ha ett par värdefulla funktioner för området – både i hantering av regnvatten, som en stadspark och samlingsplats för Kristianstadsborna men också för stadens minsta besökare, nämligen våra småfåglar, fjärilar och insekter. Inslag av ängsmark, fågelholkar och insektshotell ska bidra till stadens biologiska mångfald.

Centralt i parken kommer finnas en större gräsyta - en mötesplats för picknick eller solbad. På flera platser i parken kommer det också finnas varierade sittplatser, för större och mindre sällskap. Förhoppningen är att parken ska bidra till stadsbilden, bli en levande plats som upplevs både inbjudande och trygg.

En vacker grön oas i centrala Kristianstad – en ny stadspark om man så vill.

Lekplats

Klätterlek för stora och små

Centralt i parken kommer det finnas en större lekyta i naturliga material, mestadels trä. Tanken är att platsen ska inbjuda till rörelse och lek för både stora och små besökare. Illustrationen visar ett förslag som skulle kunna bli aktuellt för lekplatsen.

Amfiteater

I parkens östra del, i närheten av parkeringshuset kommer det skapas en amfiteater som i stora delar skapas av återvunnet material från tidigare utemiljö. Amfiteatern är ett inslag i parken som är till för att mötas och ge parken karaktär med sina olika höjdsättningar.

Skyddsrum

De gamla skyddsrummen kommer ersättas med nya. Det blir därför 4 nya moderna skyddsrum i Östermalms Park.

Lokaler

Vi bygger och gör plats för ca 670 m2 till Region Skånes Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral, en gemensamhetslokal för boende på området samt en lokal på ca 200 m2 som lämpar sig för tex caféverksamhet.

Ritning dagvatten

Dagvattenpark

Den nya dagvattenparken mellan Lasarettsboulevarden 2A-D och 4A-B ska ha öppen dagvattenhantering där växtbädden kommer klara av att hantera, rena och fördröja regnvatten upp till ett omfattande skyfall likt 100-årsregn.

Dagvattenparken kommer färdigställas omkring årsskiftet 2025/2026. Avenboksträdet, hästkastanjen och linden kommer att bevaras i möjligaste mån.

Intresserad?

Ställ dig i vår bostadskö redan nu så samlar du på dig köpoäng som kan bli avgörande när det är dags att söka. På den här sidan samlar vi allt som händer och som är på gång i projektet. Står du i vår bostadskö får du också vårt nyhetsbrev om nyproduktion, där vi också kommer att berätta mer om Östermalms Park.

Ställ dig i kön